Зарим төрлийн үйлчилгээний хураамж тогтоох тухай

сум орон нутгийн өнгө үзэмжийг сайжруулаж хөрсний бохирдлоос хамгаалах иргэдийн эрүүл амьдрах орчинг бий болгох тохижилтын албаны тасралтгүй үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор хураамжаа тогтмол төлж албаны машинаар үйлчүүлж ажиллахыг айл, өрх, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга нарт үүрэг болгосугай.