Төлөвлөлт хяналтын хороо байгуулах тухай

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг  шинэчлэн боловсруулах төлөвлөлт, хяналтын хороог дараахи бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.