Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай ажлыг сумын хэмжээнд зохицуулах зөвлөлийг  шинэчлэн байгуулсугай.