Байгалийн баялаг:

Нүүрсний орд:

Олонбулаг        -  151 км

Байтаг               -  130 км

Мэргэний уул   -  32 км

Алтны орд:

Нарийн хар     - 68 км

Сухайт             - 45 км

Цоохор нуур   - 15 км

Доод нарийн   - 82 км

Мянгадын ам  - 35 км

Болорын орд:

Уушиг           -    70 км

Барилгын материалын орд :

Тоосгоны материал авах шар шороо     - 3 км

Шохойн чулууныорд                      - 8 км