Байгалийн баялаг: Нүүрсний орд: Олонбулаг - 151 км Байтаг - 130 км Мэргэний уул - 32 км Алтны орд: Нарийн хар - 68 км Сухайт - 45 км Цоохор нуур -..

Гурван хүүхэд уул – Алагтолгой багт 56 км Сэнжит хад - Олонбулагт 163 км Онгогийн чийр ургасан цэлгэр тал – 62 км Шарбулаг, Баян мод..